วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ฝึกงาน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


เมื่อวันที่ 21 - 25 กันยายนที่ผ่านมา นายสัญญา ลินใจ และนางสาวสิริวิมล พัฒทูม เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกงาน ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานคุ้มครองสิทธิภาคประชาชน การแก้ไขปัญหาและการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค มีความมั่นใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาการของงานคุ้มครองสิทธิ การหาข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รวมทั้งการจัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียน

จากการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานดังกล่าว ส่งผลเจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดได้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น